เมนูหลัก
 

หน้าหลัก
12เกี่ยวกับเรา
โครงสร้าง
บุคลากร
4กระดานสนทนา
4แผนที่ี่


 
 

อื่นๆ
  CRME
CEM
มหาวิทยาลัย
ทุนวิจัย
ทิศทางการวิจัย วิดีทัศน์ชั้นเรียน
 
 
 

ทิศทางการวิจัยด้านคณิตศาสตรศึกษา

        การวิจัยด้านคณิตศาสตรศึกษาเน้นการสืบเสาะหาความรู้ (Disciplined Inquiry)
ในสาขาวิชาต่างๆ เช่น Cognitive Science, Cognitive Psychology, Sociology
และ Ethnology โดยในปัจจุบันทิศทางการวิจัยที่สำคัญมีดังต่อไปน
ี้

กลุ่มที่ 1:กลุ่มวิจัยกระบวนการคิดขึ้นสูงทางคณิตศาสตร์
Research Group 1:Advanced Mathematical Thinking

        กลุ่มวิจัยนี้มุ่งดำเนินงานวิจัยและผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญทางด้านกระบวน
การคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์  รวมทั้งการวิจัยเกี่ยวกับคณิตศาสตร์สำหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษ  ขอบข่ายงานวิจัยของกลุ่มนี้ ได้แก่ Creativity in Mathematics,
Mathematics for Talented children, Higher-Order Thinking in Mathematics,
Mathematics Communication และ Mathematics for Children with Special Needs

กลุ่มที่ 2:กลุ่มวิจัยด้านการฝึกหัดครูและการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์
Research Group 2:Teacher Education and Professional Development in Mathematics


       กลุ่มวิจัยกลุ่มนี้มุ่งดำเนินการวิจัยและผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญทางด้าน
การพัฒนารูปแบบการฝึกหัดครูคณิตศาสตร์และรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ
ครูคณิตศาสตร์   ซึ่งขอบข่ายของงานวิจัยในกลุ่มนี้ได้แก่ คณิตศาสตร์ที่
เหมาะสมสำหรับนักศึกษาฝึกหัดครูคณิตศาสตร์ รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ
ครูคณิตศาสตร์  การวิจัยในชั้นเรียนคณิตศาสตร์, Theory of Didactics,
Lesson Study Approach, Social and Cultural Aspects of
Mathematics Education

กลุ่มที่ 3: กลุ่มวิจัยด้านคณิตศาสตรศึกษากับเทคโนโลยี
Research Group 3: Mathematics Education and Technology

       กลุ่มวิจัยกลุ่มนี้มุ่งดำเนินการวิจัยและผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้าน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ซึ่งขอบข่าย
ของงานวิจัยกลุ่มนี้ได้แก่ Web-base Learning, Dynamic Software,
Graphing Calculator

กลุ่มที่ 4: กลุ่มวิจัยด้านการพัฒนาหลักสูตรและการประเมินผล
Research Group 4:Curriculum Development and Assessment in Mathematics

       กลุ่มวิจัยกลุ่มนี้มุ่งดำเนินการวิจัยและผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านการ
พัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ในทุกระดับ การพัฒนาหนังสือเรียนคณิตศาสตร์
และการประเมินตามสภาพจริง

 


 

Copyright 2009.Research Center in Mathematics Education, Khon Kaen University ,All right reserved

Center for Research in Mathematics Education, Faculty for Education, Khon Kaen University, 40002
contact our: jai_on2_crme@kku.ac.th with questions or comments.
Websites:http://www.cme.kku.ac.th